Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er “EFTER FYRAFTEN” og dens hjemsted er Kaj Lykke Golfklub i Bramming

§ 2 Formål

Klubbens formål er at dygtiggøre og udvikle spillernes kunnen, kombinere golfspillet og kammeratligt samvær samt udvide spillernes viden om golf og regler.

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages herreseniorer, som er medlem af Kaj Lykke Golfklub. For at kunne optages skal man være erhvervsaktiv og ikke samtidig er medlem af en anden klub i klubben. Optagelse sker ved henvendelse til formanden.

Klubbens medlemstal bør ikke overstige 47. En spiller som ikke umiddelbart kan optages grundet medlemstallet, opføres på en venteliste, som administreres af bestyrelsen.

Der er ikke handicapbegrænsning for optagelse i klubben, men der kan højest spilles efter tildelte slag svarende til handicap 47.

Der henstilles til, at hvert medlem deltager mindst 10 gange årligt. I modsat fald kan bestyrelsen ekskludere medlemmet, såfremt der er opført nye medlemmer på ventelisten.

§ 4 Kontingent

Årskontingent fastsættes af bestyrelsen og betales ved sæsonstart. Formanden og sponsorer er fritaget for kontingent.

§ 5 Matchafvikling

Starttid er torsdag kl. 16.00 – 17.00

De fremmødte noterer handicap på en startliste og afleverer scorekort udfyldt med medlemsnummer, navn og HCP til brug ved lodtrækning.

Kl. 15.55 trækkes scorekort til første start. Det tilstræbes, at der indtil ca. kl. 16.30 er mindst 3 scorekort tilbage til sidste bold. Efter lodtrækningen forsynes scorekortene med startnummer samt tidspunkt for tee-off.

De spillere som møder senere end kl. 16.00 afleverer uden unødig ophold scorekort til brug ved lodtrækning. Alle hold starter ved 1. tee. Det skal tilstræbes, at runden spilles indenfor ca. 4 timer.

Efter matchen afleverer hver spiller sit korrekt udfyldte scorekort med angivelse af færdiggørelsestidspunkt, og afregner evt. bøder.

§ 5a Matcher

Der spilles stableford- og slagspilsmatcher (2 lige store rækker).

I slagspilmatcher betales en match-fee på 10 kr., og der spilles med max antal slag. Par 5 huller max 12 slag og der noteres 13 slag og et tre put Par 4 huller max 10 slag og der noteres 11 slag og et tre put Par 3 huller max 8 slag og der noteres 9 slag og et tre put I stableford noteres 3 put ved streget hul.

I hver match er der indlagt puttekonkurrence. Det vil sige, det antal slag der bruges efter at bolden ligger på green og indtil bolden er i hul. Af hensyn til gennemgående puttekonkurrence noteres – i tilfælde af afkortet spil – antal spillede (tællende) huller.

Ved sponsormatcher afgør sponsor spilleformen, herunder ”spil i spillet” (længste drive/nærmest flaget el. lign.)

Matchbetingelser i øvrigt anvendes Dansk Golf Unions anerkendte regler.

§ 6 Pointfordeling

Der er placeringspoint til de første 6 i hver række.

Alle fremmødte udenfor top 6 får 1 point for at deltage og fuldføre dagens match.

Ved hold eller makkermatcher får alle spillere tildelt placeringspoint:

1. plads 10 point

2. plads 8 point

3. plads 6 point

4. plads 4 point

5. plads 3 point

6. plads 2 point

Gennemgående matcher (Ikke rækkeopdelt)

· Flest opnåede points i alle matcher (se pointfordeling)

· Bedste putter (laveste gennemsnitlig antal puts i samtlige matcher. Min. 10 matcher)

· Laveste nettoscore i 5 af 8 programsatte slagspilmatcher.

§ 7 Præmier

Dagens vinder i hver række præmieres med en flaske vin.

Dagens bedste putter præmieres med 1 flaske vin.

Såfremt puttevinderen er samme spiller som en matchvinder, præmieres i stedet næstbedste putter.

Vindere af årets gennemgående matcher præmieres med en vandrepræmie, som kan bruges i næste sæson:

Flest opnåede point i samtlige matcher: En driver.

Bedste putter: En putter.

Bedste slagspiller: En par-saver.

Vandre præmier vindes til ejendom, når den enten er vundet tre gange i træk eller 5 gange i alt.

§ 8 Bøder

Der opkræves bøder for følgende forseelser:

2 kr. pr. put ved overskridelse af 34 puts 2 kr. pr. 3-put (eller mere)

5 kr. pr. dameøl (kun 1 pr. runde)

20 kr. pr. bold, hvis tidsforbruget overstiger 4½ time bøden kan efter bestyrelsens/matchledelsens skøn frafaldes, hvis forsinkelsen er uforskyldt.

Bøder kan højest opkræves med kr. 25 pr. gang pr. spiller.

Ukorrekt udfyldt scorekort/manglende påførelse på startliste medfører bøde på kr. 5 og ved evt. protest udgør bøden kr. 10 og er i lighed med evt. bøde for langsomt spil ikke omfattet af ovennævnte maksimum på kr. 25.

§ 9 Udflugter og venskabsklubber

Bestyrelsen forsøger at arrangere en årlig udflugt med damer.

Der spilles en årlig hulspils-match mod Mandagsherrerne. Bestyrelsen kan arrangere besøg hos/af 1 til 2 venskabsklubber årligt.

§ 10 Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse på 3 personer, bestående af en formand, en 1. assistent. og en 2. assistent.

Formanden afgår hvert år og assistenterne forfremmes. Der vælges ny 2. Assistent. Den valgte bestyrelse har ansvar for at tilrettelægge og gennemføre matcher for den følgende sæson og tildeles uindskrænkede magtbeføjelser.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet fremlægges ved næste sæsons første møde.

Således vedtaget på den stiftende møde den 20. april 1995 og senest ændret ved generalforsamlingen den 2. oktober 2008.